.

Nieuw kerkbestuur VOM

 

De kerkbesturen van de parochies van Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek (VOM) gaan op in één gezamenlijk kerkbestuur.

 

Op donderdag 27 februari 2014 hebben de kerkbesturen van de VOM-parochies unaniem ingestemd met een bestuursconvenant waarmee kan worden overgegaan tot de benoeming van één kerkbestuur voor de drie parochies.
De procedure voor het benoemen van de nieuwe kerkbestuurders is in gang gezet. Voor onze parochie zullen Mariella van den Boogaart  en Piet Arts zitting nemen in het nieuwe bestuur.

 

De samenstelling van het nieuwe kerkbestuur is als volgt:

Pastoor René Schols, voorzitter kerkbestuur en portefeuille pastorale zaken
André Vermeulen, vicevoorzitter, portefeuille de coördinatie en supervisie van beleid, beheer gebouwen en gronden, kerkhoven, kunstbezit
Frans Meeuws, secretaris
Piet Arts, penningmeester
Mariëlla van den Bogaart, portefeuille personeel, organisatie en communicatie met de verschillende geledingen van de drie parochies
Isabelle Linders Degraeve, portefeuille pastorale zaken in nauwe samenwerking met pastoor
Mirjam Kersten, portefeuille communicatie met externe geledingen en andere kerkelijke organisaties (o.a. VOMMMM en dekenaat).

 

Ten grondslag aan het samengaan van de kerkbesturen ligt een CONVENANT, waarvan de tekst hieronder volgt:

 

BESTUURSCONVENANT

tussen de Rooms-katholieke Parochies:

Onze Lieve Vrouw van Altijd durende bijstand te Milsbeek

H. Johannes de Doper te Ottersum en

H. Antonius Abt te Ven Zelderheide

De ondergetekenden:

Het kerkbestuur van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende bijstand te Milsbeek

ten deze vertegenwoordigd door

de Zeer Eerwaarde heer Pastoor C.G.N. Schols en mevrouw I.M.M. Linders-Degraeve

resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur,

en

Het kerkbestuur van de RK Parochie H. Johannes de Doper te Ottersum

ten deze vertegenwoordigd door de Zeer Eerwaarde heer Pastoor C.G.N. Schols en de heer D.C.A. Mijnders

resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur,

en

Het kerkbestuur van de RK Parochie H. Antonius Abt te Ven Zelderheide

ten deze vertegenwoordigd door

de Zeer Eerwaarde heer Pastoor C.G.N. Schols en de heer H.W.M. Vullings

resp. voorzitter en secretaris van het kerkbestuur,

in aanmerking nemende:

 

dat in de parochies de overtuiging is gegroeid dat het voor de verzekering van het voortbestaan en de vitaliteit van de betrokken parochies gewenst is dat het bestuurlijk draagvlak wordt verbreed en versterkt;

 

dat drie hier boven genoemde parochies deel uitmaken van een samenwerkingsverband met de parochies van Middelaar, Mook en Molenhoek en dat het opgaan in één kerkbestuur voor alle zes parochies in de toekomst een optie is, de z.g. VOMMMM-federatie, hetgeen afhankelijk is van de alsdan bereikte resultaten en opgedane ervaringen.

 

dat de genoemde parochies mede op basis van de gezamenlijke beleids- en werkplannen van mening zijn dat er een goede voedingsbodem aanwezig is voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke activiteiten in de betrokken parochies;

 

dat voor de betrokken parochies één pastoor is benoemd, dan wel een priester als pastoor voor alle betrokken parochies benoemd zal worden;

 

dat één kerkbestuur voor de betrokken parochies benoemd zal worden;

 

dat het gezamenlijke kerkbestuur voor iedere parochie afzonderlijk een financiële administratie gaat voeren, waarbij de vermogens van de afzonderlijke parochies gescheiden blijven;

 

Bestuursconvenant VOM-parochies vastgesteld op. 27-2-2014 

dat de betrokken kerkbesturen in een gezamenlijke vergadering van de drie betrokken kerkbesturen op 27 februari 2014 hebben ingestemd met de inhoud van dit convenant;

zijn overeengekomen als volgt:

 

1. Het gezamenlijke kerkbestuur onder voorzitterschap van de pastoor zal voor de verschillende parochies functioneren als het ware het één kerkbestuur voor elk van de drie parochies. De intentie is om te komen tot één gemeenschappelijk beleid op de terreinen van de liturgie, de verkondiging, de diaconie, personeel & organisatie, financiën en gebouwen c.a., daarbij terdege rekening houdend met de verschillen zoals deze historisch in de onderscheiden parochies gegroeid zijn en zijn vastgesteld in het ‘inventariserend beleidsplan’ van de onderscheiden parochies.

 

2. Binnen de parochies is één pastoraal team werkzaam onder leiding van de pastoor of diens plaatsvervanger. De verdeling van taken en werkzaamheden wordt door het team in onderling overleg besproken en vastgelegd. De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale zorg berust bij de pastoor of diens plaatsvervanger.

 

3. De betrokken parochies zullen er naar streven dat de werkgroepen van iedere parochie (parallelle?) taken of werkzaamheden steeds vaker in gezamenlijk overleg en waar mogelijk

gemeenschappelijk voorbereiden en/of uitvoeren.

 

4. Gemeenschappelijke kosten worden over de betrokken parochies verdeeld volgens een overeengekomen verdeelsleutel. Eventuele gezamenlijk baten zullen volgens dezelfde verdeelsleutel terugvloeien naar de onderscheiden parochies.

 

5. Indien en zodra er overgegaan wordt op één financiële administratie, zullen de activa en passiva van de onderscheiden parochies geconsolideerd worden en dienen als inbreng in de nieuwe administratie. In de nieuwe administratie zullen de activa en passiva van de onderscheiden parochies zichtbaar blijven.

 

6. Naast de pastoor/voorzitter bestaat het kerkbestuur uit zes leden. Bij het aantreden van het VOMkerkbestuur is elke van de parochies vertegenwoordigd door twee leden. Gedurende de looptijd van dit convenant – in ieder geval gedurende de eerste vier jaar – wordt in principe deze verdeelsleutel gehandhaafd. Indien er tussentijds een vacature ontstaat, zal in eerste instantie worden getracht om een opvolger voor het vertrekkende lid uit diens parochie te vinden. Indien er in deze parochie zich geen kandidaat aandient, is benoeming van een kandidaat uit een van de andere  twee parochies mogelijk. Voor de werving van een nieuw kerkbestuurslid wordt met name gekeken naar de gewenste kwaliteiten benodigd voor de portefeuille die na het vertrek van het kerkbestuurslid niet adequaat kan worden beheerd.

 

7. Alle besluiten die het kerkbestuur neemt, geschieden conform de kerkelijk-juridische richtlijnen met gewone meerderheid. Voor gewichtige besluiten geldt dat steeds bisschoppelijke goedkeuring is vereist. Indien het het voortbestaan van een van de parochies en of het gebruik van het kerkgebouw betreft, wordt de parochiegemeenschap in dezen geïnformeerd en gehoord.

 

8. Dit convenant gaat in op de datum waarop de drie kerkbesturen het hebben vastgesteld en hebben besloten bestuurlijk samen te gaan en wordt aangegaan voor de duur van vier jaar. Na deze periode van 4 jaar wordt het convenant steeds bij besluit van het kerkbestuur met een kalenderjaar verlengd, tenzij uiterlijk 3 maanden voor het einde van de eerste periode van vier jaar en vervolgens drie maanden voor het einde van elk volgend kalenderjaar tot opzegging van het convenant wordt besloten. Opzegging betekent dat de bestuurlijke samenwerking wordt voortgezet zonder toepassing van dit convenant.

 

9. Het kerkbestuur kan samenwerkingsverbanden aangaan met andere parochies of federaties

Bestuursconvenant VOM-parochies vasgesteld op. 27-2-2014