BESTE MEDEPAROCHIANEN,

 

Graag bieden wij u de parochiegids op internet  aan.

Wij hopen u hiermee naar behoren te informeren over achtergronden van kerk, kapellen, over contactadressen, werkgroepen, activiteiten, regelingen en tarieven, maar tevens over het vieren van de sacramenten, catechese en diaconie en de samenwerking op de verschillende niveaus.

Als parochie, werken we nauw samen in het VOMMMM (Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek). Uiteraard vindt u daarover informatie in deze parochiegids.


Wij vinden het fijn als u zich thuis voelt in onze parochie.

 

Het Kerkbestuur.

 

U kunt, door te klikken op de onderwerpen in de inhoudsopgave, direct naar het desbetreffende onderwerp gaan. U kunt de parochiegids ook als PDF downloaden, door hier te klikken.


INHOUDSOPGAVE
Dekenaat en Cluster
Het VOMMMM

Hoofdstuk 1: Liturgie en de sacramenten

Doopsel, 1e heilige communie, Vormsel, Boete en Verzoening, Ziekenzalving, Ziekencommunie,Overlijden, Priesterwijding , Huwelijk, Jubilea, Eucharistie- en Woord/Communieviering

 

Hoofdstuk 2: Catechese

Hoofdstuk 3 :Diaconie

Ziekenbezoek, Vastenactie, Zonnebloem

Hoofdstuk 4: Onze eigen parochie

Historie, Pastoor, Kerkbijdrage, Misintenties, Kosters, Misdienaars, Koor, Werkgroepen, Vrijwilligers

Tarieven en diensten

 

 

 

 

DEKENAAT EN CLUSTER

Onze parochie maakt deel uit van het dekenaat Gennep/Venray.

 

Middels vergaderingen in dekenaal verband en met het cluster worden krachten gebundeld. Een toenemend aantal zaken worden met elkaar besproken en naar het wenselijke op elkaar afgestemd. Met name de samenwerking binnen het cluster wordt als prettig ervaren.

 

 

HET VOMMMM

De parochies Ven-Zelderheide, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en Molenhoek zijn in 2002 na jarenlange voorbereiding officieel een samenwerkingsverband aangegaan, voortbouwend op de beleidsnota van het bisdom  Roermond “Op weg naar vitale parochiegemeenschappen”.

Uit de kerkbesturen van de zes betrokken parochies is een Commissie Bestuurszaken gevormd, waarvan tevens deel uitmaakt het pastorale team van deze zes parochies, bestaande uit teamleider pastoor Rudo Franken en medepastoor René Schols.

Middels de functiegroepen liturgie, catechese en  diaconie worden de verschillende  parochiële werkgroepen waar nodig

aangestuurd, gestimuleerd en toegerust en worden er gezamenlijke initiatieven ontplooid voor de zes parochies.

In het dorpsblad worden de VOMMMM berichten bekend gemaakt. Door deze berichten worden mensen op de hoogte gebracht van belangrijk nieuws vanuit parochie, cluster, dekenaat, bisdom en wereldkerk.

 

HOOFDSTUK 1 LITURGIE  DE SACRAMENTEN

De sacramenten worden meestal toegediend en gevierd bij belangrijke kernpunten van het leven, zoals geboorte, huwelijk en dood, maar ook van dag tot dag en van week tot week, zoals de Eucharistie.

 

1. DOOPSEL

Het doopsel is het eerste sacrament. Gedoopt met water en  Geest kan een mens pas echt de weg gaan van Jezus Christus. Door het Doopsel wordt je opgenomen in de liefdesgemeenschap van God en in de gemeenschap van de Kerk. Je hoeft die weg dus niet alleen te gaan. Je mag rekenen op Gods hulp en op je medechristenen.

Ouders die hun kind(je) willen laten dopen of volwassenen die zelf het doopsel zouden willen ontvangen kunnen hiervoor een afspraak maken met pastoor R. Schols en de doopvoor-bereidingsgroep. Bij een kinderdoop zal de pastoor u uitnodigen

om samen met andere ouders samen te komen in de sacristie

van Ottersum, de doopvoorbereidingsgroep zal bij u thuis komen

om praktische zaken af te spreken.

Er wordt dan een datum gepland om samen de doop voor te bereiden.

Vanuit een  digitaal liturgieboek kunnen ouders keuzes maken met betrekking tot het doopsel van hun kind.

In overleg met de dienstdoende priester kan het een en ander worden ingevuld. De viering zal nog meer een betrokken viering worden, als deze goed voorbereid is. Mensen kunnen bepaalde teksten voorlezen. Er kan samen worden gezongen. Ook kinderen kunnen erbij worden betrokken door b.v. de doopschaal vast te houden of mee de doopkaars aan te maken of zelf hieraan een kaars aan te maken.

 

2. DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Het ontvangen van de H. Communie is een heilig gebeuren, dat met de nodige eerbied en zorg omgeven mag worden.

Gewoonlijk doen de kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool hun Eerste Communie. Zij worden op school door pastoor voorbereid.  Tevens is er de steun van de te vormen werkgroepen. Naast de communie is er voor communicanten een Mis waarin ze zich voorstellen aan de mensen.

Ouders wordt aanbevolen om ook in het gezin vorm te geven aan het geloof. Een gebedenboekje en een kinderbijbel kunnen hier heel goed bij helpen. Voor de ouders wordt een aantal avonden georganiseerd ter voorbereiding hierop.

Bij de christenen is het steeds een goede gewoonte geweest om met name de zondag te vieren als de dag van de Verrezen Heer. Dat wordt vanouds gedaan door samen te komen in de kerk en dan te doen, wat Jezus zelf ons heeft voorgedaan. Hiertoe wordt uiteraard ook het jonge gezin van harte uitgenodigd.

Zo is het sacrament van de H. Eucharistie de BRON van ons leven.

 

3. HET VORMSEL

Het vormsel is de kroon op het Doopsel: na de hernieuwing van de doopbeloften door de vormelingen wordt de Heilige Geest over hen afgeroepen en worden zij onder handoplegging gezalfd met chrisma. Nog meer dan voorheen zijn zij nu gesterkt (=gevormd) door Gods liefde en zijn zij gezalfd om van die liefde te getuigen in hun leven.

Eenmaal per jaar komt de bisschop of een plaatsvervanger naar de parochie om het sacrament van het Vormsel toe te dienen.

Dit gebeurt dan in een een van de kerken van Ven-Zelderheide,

Milsbeek  of Ottersum.

Kinderen van groep 8 van de basisschool kunnen zich voor dit sacrament aanmelden en worden voorbereid door de pastoor. Er zijn ook diverse andere activiteiten, zoals de diocesane Christoffeldag, een spetterende dag voor alle vormelingen van het bisdom. De ouders worden uitgenodigd voor een ouderavond. Na het Vormsel worden de vormelingen uitgenodigd om verder te gaan in een tienerclub.

 

4. HET SACRAMENT VAN BOETE EN  VERZOENING

Ter bezinning op ons christelijk leven wordt er voor Pasen een boeteviering gehouden in de kerk van Ottersum. Dit is een voorbereiding op het sacrament van boete en verzoening. Hierin staat Gods barmhartige liefde centraal, zie b.v. Lucas 15,11-32 (verhaal van de verloren zoon oftewel de barmhartige vader). Vroeger lag het accent op de belijdenis (= biecht), nu ligt het accent op de vergeving en de verzoening met God en zijn kerk. Voor een persoonlijke biecht kunt u een afspraak maken met (een van) de parochiepriester(s).

 

5. ZIEKENZALVING

Voor iedereen komt eens het einde van zijn leven in zicht. Soms komt het overlijden totaal onverwacht. Maar meestal is het toch na een korte of langere ziekte. In dat geval is er veelal nog de mogelijkheid van een afscheid. Het zou goed zijn om bijtijds de pastoor bericht te doen. Graag wil hij mensen in hun ziekte nabij zijn. Hij wil hen ook kracht geven - en zo mogelijk genezen – door het sacrament van de ziekenzalving. Het zou fijn zijn, als de zieke dit sacrament nog bewust kan ontvangen in het bijzijn van zijn dierbaren.

Eveneens bestaat de mogelijkheid om vaker de H. Communie te ontvangen.

 

 

 

ZIEKENCOMMUNIE

Elke eerste vrijdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan de zieken en thuiszittenden. Stelt u het op prijs, dat de pastoor ook bij u de Communie thuis brengt, neemt u dan even contact met hem op.

De pastoor probeert om de zieken in het ziekenhuis te bezoeken. Neemt u even de moeite om het hem door te geven.

 

OVERLIJDEN

Bij het overlijden van een dierbare is het wenselijk om de pastoor van de  Parochie zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. De pastoor zal dan zo snel mogelijk ter plaatse zijn, om de uitvaart te regelen en de contactpersoon van de avondwake op de hoogte stellen.

De uitvaart wordt verzorgd door de pastoor.

Vanuit een digitaal liturgieboek kunnen nabestaanden keuzes maken met betrekking tot de uitvaart van hun dierbare.

In overleg met de dienstdoende priester kan een  “In Memoriam “, een gedachte en/of gedicht worden ingevuld.

De eerste schriftlezing en (persoonlijk verwoorde) voorbeden

kunnen eveneens door familie en/of vrienden worden voorgelezen. Doorgaans zingt het koor. In overleg kan er gekozen worden voor  (tevens) passende levende muziek door familie en/of vrienden, indien gewenst een enkel gepast CD-nummer, maar gaarne ook samenzang teneinde te komen tot een betrokken en waardige uitvaartliturgie.

 

6. DE PRIESTERWIJDING

Op zaterdag na Pinksteren vindt om 10.30 uur in de kathedraal van Roermond de priesterwijding plaats van een of meerdere kandidaten. Deze plechtigheid is voor iedereen toegankelijk en is beslist de moeite waard om mee te maken.

Het is goed om te blijven bidden voor nieuwe priesters en voor de heiliging van degenen die reeds zijn gewijd.

 

 

7. HET HUWELIJK

Christus heeft ons zijn liefde laten zien. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons, zijn mensen, zijn Kerk. Zo geven man en vrouw zich ook aan elkaar in het sacrament van het huwelijk, tot geluk van hen beiden en van de kinderen die hen worden toevertrouwd.

Meestal wordt getrouwd in de parochie van de bruid of van de bruidegom. Voorheen was dat alleen de parochie van de bruid.

Het is het beste om zo vroeg mogelijk de trouwdatum te bespreken met de pastoor, zeker een jaar van te voren  uw huwelijksplannen op de parochie te bespreken. Dan wordt er tevens een afspraak gemaakt voor een gesprek, waarbij formulieren worden ingevuld, de huwelijksmis wordt samenge-steld en andere praktische zaken geregeld kunnen worden.

In een digitaal tekstboek vind je in principe alle ingrediënten voor het samenstellen van een (eucharistie) viering bij gelegenheid van een huwelijk of een huwelijksjubileum. Het samenstellen van een eigen boekje kan een zeer boeiende en zinvolle bezigheid zijn. Zo ben je bewust op een geestelijke wijze bezig met de keuze van je leven.

De voorbereiding van het kerkelijk huwelijk zal bestaan uit drie bijeenkomsten, één samen met de pastoor en twee gezamenlijk

met de pastoor en nog andere aanstaande huwelijkspaartjes.

 

JUBILEA

Heeft u een huwelijk of ander jubileum te vieren en wilt u dat in een aparte viering gedenken, neem dan tijdig contact op met de pastoor.

Als kinderen of kleinkinderen mee willen helpen aan de voorbereiding van de Liturgische dienst, stelt de pastoor dit zeker op prijs.

Hij stelt dan digitale draaiboeken ter beschikking waaruit u een boekje kunt maken.

 

 

 

 

EUCHARISTIEVIERING/WOORDCOMMUNIEVIERING

De aanvangstijden van de Eucharistievieringen in de zes parochies zijn op elkaar afgestemd op een dusdanige wijze dat twee priesters in elke parochie in een Eucharistieviering kunnen voorzien. Een enkele keer is er een Woord/Communieviering.

Door de week is er op dinsdag om 09.00 uur een eucharistievie-ring in de kapel.

HOOFDSTUK 2:    CATECHESE

Voorafgaand aan het Doopsel, het Vormsel en de Eerste Communie is er -  zoals u uit het voorgaande hebt kunnen opmaken – een inhoudelijke voorbereiding, een catechese dus, en wel in samenspraak met ouders, kinderen en tieners.

Aangezien er betreffende leven en geloof vele vragen bij hen leven, worden er vrijblijvend aanvullende uitwissellings verdie-pingsavonden aangeboden.

Deze worden zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften en vragen vanuit de deelnemers.

Ook is er een initiatief ontstaan om jonge gezinnen op een laagdrempelige manier in contact te brengen met het Evangelie en wat dit kan betekenen in ons leven.

Voor actuele informatie raadplege men de VOMMMM-berichten en de website.

 

HOOFDSTUK 3:   DIACONIE

 

Onder dit hoofdstuk valt het ziekenbezoek, vastenactie.

Allerlei hand- en spandiensten in de parochie, maar ook aandacht en zorg voor mensen die buiten de boot (dreigen) te vallen door welke omstandigheden dan ook, b.v. ouderdom, handicap, overlijden van levenspartner.

In gemeente, provincie en land zijn inmiddels talloze initiatieven, stichtingen en verenigingen zeer vele mensen in de weer om mensen in een bepaalde nood te helpen.

Vanuit de kerk en parochie hebben we een eigen charisma en zullen de mensen vooral kunnen helpen vanuit de inspiratie

van ons geloof. Vele vormen van hulp zullen niet in een schema passen, vallen misschien ook niet op, maar zijn wel onmisbaar.

Een aantal vormen zal wellicht wel in kaar gebracht en gestimuleerd kunnen worden, zoals het ziekenbezoek en aandacht voor mensen die het hoe dan ook moeilijk hebben.

Een (geestelijk) gesprek kan mensen weer op het spoor zetten en richting en zin geven in hun leven. Indien u een bezoek wenst van uw pastoor, gelieve met hem contact op te nemen.

 

“ DE ZONNEBLOEM “

De nationale vereniging  “de Zonnebloem” is een landelijke vrijwilligersorganisatie, die zich inzet voor langdurig zieken, gehandicapten en hulpbehoevende en eenzame ouderen.

Het gaat om mensen, voor wie persoonlijk contact en deelne-men aan het maatschappelijk, sociale leven niet meer vanzelf-sprekend is. De belangrijkste doelstelling van “de Zonnebloem” is het regelmatig bezoeken van deze mensen.

Hen warmte en aandacht geven, een stukje sociaal contact vormen tussen hen en de maatschappij, een luisterend oor voor hen zijn. In Ven-Zelderheide zijn doorvoor 9 vrijwilligers actief. Deze regio van “de Zonnebloem”, die bestaat uit de kerkdorpen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide, biedt naast het essen-tiële bezoekwerk, de eerder genoemde doelgroep ook diverse activiteiten. Zoals bijv. een jaarlijkse boot- of dagtocht,  de mogelijkheid tot deelname aan de Zonnebloem Vakantieweek, een sfeervolle kerstviering etc.

Contactpersoon van “de Zonnebloem” in Ven-Zelderheide is

Mevr. ?  

 

 

HOOFDSTUK 4: ONZE EIGEN PAROCHIE

 

Hoe het begon!!

 

Het rectoraat in Ven-Zelderheide wordt op 26 april 1947 door Mgr. J.H.G. Lemmer, bisschop van Roermond, opgericht.

Het krijgt de naam: Rectoraat  van de H. Antonius Abt te Ven-Zelderheide.

Als eerste rector wordt op 13 december 1947 Hubertus Naus benoemd en als kerk wordt het St. Antoniuskapelletje in gebruik genomen. Op 16 oktober 1947 draagt hij er de eerste heilige mis op.

Vanzelfsprekend is dit veel te klein om de 570 parochianen een plaats te kunnen geven op de 14 banken (42 zitplaatsen).

Op zon- en feestdagen moeten er daarom 4 heilige missen opgedragen worden!

Daarom wordt het plan opgevat om een noodkerk te gaan bouwen, omdat een nieuwe kerk erg duur zal zijn en daar geen geld voor is. De noodkerk zou dan later gebruikt kunnen worden als patronaat en verenigingsgebouw.

De noodkerk zal gebouwd gaan worden aan de Hoge Weg.

Helaas keurt de Streekplandienst te Maastricht dit af: de kerk moet aan de Vensestraat komen.

Verzet alom. Het Bisdom stelt een ultimatum: aan de Vensestraat bouwen of het Rectoraat wordt opgeheven.

Er wordt aan de Vensestraat gebouwd geen noodkerk maar een definitieve kerk. Gezien het prijskaartje dat daar aanhangt

(fl. 80.000,-!)  worden alternatieven geopperd: een houten loods of een deel van de kerk of een zaal?

Uiteindelijk wordt toch besloten om de kerk in zijn definitieve vorm te gaan bouwen.

Op 23 februari 1951 wordt het terrein aangekocht waarop het parochiecentrum gebouwd zal worden.

Het kerkhof wordt direct aangelegd, de bouwput gegraven en

het zand aangevoerd voor de bouw van de kerk.

 

Door de vereende krachten van de inwoners van het rectoraat komt dit alles in zeer korte tijd voor elkaar.  Na enkele problemen wordt op 3 juni 1952 een aanvang gemaakt met de bouw.

Het bedrag om de kerk geheel af te bouwen is er  niet.

Rector Naus stelt bij café de Voss de bevolking op de hoogte van het feit dat er fl,.6.000,00 op tafel moet komen om het hele bouwplan te kunnen uitvoeren. Er wordt fl. 50,00 per gezin gevraagd een (citaat van rector Naus): “’s avonds had ik van de goeie Vense en Zelderheise menschen de schriftelijke toezegging van  fl. 5.500,- .Enorm!.”

Op 28 september  1952 verrichte Deken Janssen van Gennep de eerste steenlegging.

De gelovigen uit Ven-Zelderheide en Ottersum kunnen ook hun steentje metselen, dat leverde nog eens fl. 2.700,- op.

Op zaterdag 14 juli 1953 wordt het allerheiligste van de kapel overgebracht naar de nieuwe kerk. Stampvol was het en zondag 15 juli 1953 wordt er de eerste heilige mis in opgedragen: een plechtige, meerstemmige gezongen hoogmis met drie heren, rector Naus, pater Evarist en pater Radboud.

 

PASTOOR

Naast het verzorgen van de verschillende kerkdiensten en de pastorale zorg van zijn parochianen heeft het pastorale team de eindverantwoordelijkheid. De pastoor is van rechtswege voorzitter van het kerkbestuur. Pastoor Schols heeft 3 parochies: Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek.

 

 

HET KERKBESTUUR

 

Het kerkbestuur komt met name de zorg toe voor de materiële belangen  van de parochie. Kerkbestuursleden worden benoemd door de bisschop voor een periode van 4 jaar, met de mogelijk-heid  van een verlenging met een tweede periode van 4 jaar.

 

Het kerkbestuur wordt thans gevormd door:

Voorzitter:      Pastoor Schols

Secretaris:     Marian Geurts

Penningm.:    Chris van Dinther

Bestuurslid:   Harm Vullings

Bestuurslid:   Marian de Groot

Bestuurslid:   Piet Arts

 

GEZINSBIJDRAGE (KERKBALANS)

Elke parochie – ook onze – is hoofdzakelijk aangewezen op deze vrijwillige  solidariteitsbijdragen. Hiervan worden de kosten  voor  het kerkgebouw e.d. betaald de verplichte bijdragen aan het bisdom betaald.

Mocht u nog niet deelnemen, dan zouden wij  dat u in overwe-ging willen geven. Samen zijn we kerk.

De richtprijs  is voor sommigen misschien te veel; andere dragen wellicht meer bij, afhankelijk van ieders draagkracht.  Uiteraard is iedere bijdrage welkom.  Voor hen die niet of voldoende deelnemen, wordt bij rouw- en trouwdiensten het volledige stipendium in rekening gebracht, verminderd met de eventuele bijdrage van de laatste twee jaren. Ingeval van voldoende deelname aan de kerkbijdrage worden deze kosten niet in rekening gebracht. De kosten voor koor en organist worden zowel voor niet-deelnemers alsook voor deelnemers in rekening gebracht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze penningmeester.

U kunt zich ook tot hem wenden als u besluit om mee te gaan doen aan de gezinsbijdrage.

Uw gezinsbijdrage kunt u overmaken op

banknummer: 1406 06 351 of Giro 1056605

t.n.v.  Kerk Ven-Zelderheide  o.v.v. Gezinsbijdrage.

 

 

MISINTENTIES

Als u wenst dat tijdens de Eucharistieviering voor een bijzondere intentie wordt gebeden of een dierbare overledene met name wordt herdacht, neem dan contact op met:

Dhr. C. v. Dinther

Lange Horst 11

Ven-Zelderheide    tel: 513132

Email adres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Schrijf uw intenties voor alle duidelijkheid op een briefje en stop deze samen  met het geld voor uw intentie in een envelop.

 

De misintenties (en giften) kunnen contant worden afgerekend of overgemaakt op Rabobanknummer: 1406.06.351 o.v.v. misintenties.

Kosten van de misintenties zijn:  € 13,00

Intenties dienen minstens 14 dagen van te voren opgegeven te worden, zodat deze vermeld kunnen worden in het Dorpsblad en in de Maas- en Niersbode.

 

TIJDEN KERKDIENSTEN EN OVERIGE INFORMATIE

Zaterdagavond: 19.00 uur

Zondagmorgen:  09.00 uur of 10.30 uur.

 

De tijden en dagen worden om de week gewisseld.

Informatie en mededelingen over bijzonder vieringen en tijden

van de vieringen vindt u in ons Dorpsblad en in de Maas- en Niersbode.

 

 

KERKELIJK DIENSTWERK

 

Hierbij willen wij u graag inzicht geven in het functioneren van onze parochie. Wat opvalt is dat er meerdere mensen op verschillende gebieden actief zijn om deze parochie draaiende te houden.

Hebt u interesse om - op vrijwillige basis-  een bepaalde vorm van kerkelijk dienstwerk op u te nemen, neemt u dan contact op het desbetreffende secretariaat.  Hebt u ideeën omtrent nog andere vormen van kerkelijk dienstwerk, dan horen wij dat graag van u.

 

 

 

 

1.      KERKKOOR

 

HET GEMENGD KOOR

De belangrijkste taak van het kerkkoor is het dienstbaar zijn aan de parochie door middel van het opluisteren van Eucharistie-vieringen, woord en communiediensten, avondwake en trouw- en rouwplechtigheden.

Veel repetitietijd wordt besteed aan het instuderen van liederen daarvoor. Daarnaast is er op repetities ook veel aandacht voor de zangtechniek, waaronder stemgebruik en ademhalingstechniek.

De leden verdiepen en scholen zich in de kunst van het zingen.

Dit met veel plezier en …. succes.

Bijna elk weekend verzorgt het kerkkoor de dienst. In de maanden dat het " zomertijd" is, wordt er op zondag alleen gezongen tijdens de diensten van 9.00 uur, in de overige maanden wordt er op zondag alleen gezongen tijdens de diensten van 10.30. Indien de dienst wordt gehouden op zaterdagavond om 19.00 uur, wordt er altijd gezongen.

 

Er wordt meestal a capella gezongen. Er wordt meestal door de mannen van het kerkkoor in samenwerking met kerkelijk mannenkoor van de parochie Milsbeek en bij speciale diensten Gregoriaans gezongen.

Het  kerkkoor staat onder leiding van Dhr.H.Vullings en telt 26 leden.

 

Misschien heeft er wel eens over gedacht  om te gaan zingen in  groepsverband, of heeft u er ook wel eens over gedacht om

lid te worden van het kerkkoor, maar heeft u hieraan, om welke reden dan ook, nog geen gehoor willen geven, dan stellen we u graag in de gelegenheid om eens geheel vrijblijvend contact op te nemen met een van de bestuursleden van het kerkkoor ( Mevr. J. v.Oosterhout tel:0485-518027 of

mevr……………. tel.:………..  ) Zij kunnen u meer informatie geven of misschien kan er wel een afspraak gemaakt worden om een repetitie bij te wonen.

De repetitie is: elke donderdag om  19.45 uur tot 21.00 uur

in de kerk.

 

 

2.      MISDIENAARS

 

Ook hulp van de misdienaars en misdienette is onmisbaar tijdens de kerkdienst. Een of twee dienen tijdens de weekendvieringen.

Jongens en meisjes die misdienaar of misdienette willen zijn,

zijn natuurlijk van harte welkom. Ook jullie hulp is onmisbaar en hard nodig. Het is best gezellig en niet moeilijk en natuurlijk worden er ieder jaar leuke uitstapjes georganiseerd door de pastoor.

 

3.      DE KOSTERS

Voor en na de kerkdiensten heeft de koster het een en ander

voor te bereiden en op te ruimen.

In onze parochie beschikken we over 2 kosters. Zij zijn op toerbeurt aanwezig tijdens de vieringen.

En bij speciale diensten zijn ze allebei aanwezig.

Ook verzorgen ze de collectes.

De kosters van onze parochie zijn:

Mevr. D. Gooren-Holtermans  Vensestraat    telnr: 514753

Dhr.  Th. Stoffelen                   Kleefseweg    telnr: 518192

 

4.      INTERIEURVERZORGING VAN DE KERK

Het spreekt voor zich dat het onderhoud van het kerkgebouw essentieel is voor de staat waarin een gebouw verkeerd.

Mevr. A. Theunissen  telnr: 516995  is onze contactpersoon, zij zorgt ervoor dat de kerk er netjes uitziet. Enkele dames uit onze

parochie dragen zorg voor het schoonhouden van de kerk.

 

KAPEL

De Antonius kapel is in beheer van onze parochie.

Pastoor Schols draagt er elke dinsdag een mis op om 09.00 uur.

Mevr. de Waal en Mevr.W. Dinnessen dragen zorg voor het

interieur van de kapel.

De kapel is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.

Voor informatie van de kapel kunt er terecht bij Dhr.C. v.Dinther (tel: 513232)

 

KERKHOF EN GRAFRECHTEN

Ook het onderhoud en beheer van het kerkhof lijken vanzelfsprekend. Dhr. C.v.Dinther is contactpersoon, de tuinploeg zorgt ervoor dat deze plek er steeds weer netjes bij ligt.

 

5.      WERKGROEPEN  LITURGIE

 

WERKGROEP KINDER-/ GEZINSVIERINGEN

Door deze groep worden speciale vieringen gepland, waarin met behulp van een bepaald thema de jongeren meer bij de dienst betrokken worden. Dit gebeurt in samenwerking  met basisschool de Vonder.

 

De vieringen die op dit moment samengesteld worden zijn:

·        De kerstviering

·        De carnavalsviering

·        Palmpasen

·        Het begin van het nieuwe schooljaar.

 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot:

Marian Geurts, Vensestraat 62  Ven-Zelderheide tel: 513711

 


WERKGROEP WOORD EN COMMUNIEDIENST

Deze werkgroep verzorgt een woord en communiedienst.

Als contactpersoon fungeert:

Mevr. M. de Groot Vensestraat 34 Ven-Zelderheide tel: 516813

 


WERKGROEP LECTOREN

Deze groep verzorgt tijdens de weekend- en andere vieringen

Enkele lezingen/ voorbeden om toerbeurt.

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

Mevr. M. Geurts, Vensestraat 62   Ven-Zelderheide tel: 513711

 

 


WERKGROEP AVONDWAKE

Wanneer een parochiaan overlijdt is er een mogelijkheid om op de avond voor de uitvaartdienst een wake te houden.

Een lid van de avondwakegroep neemt contact op met de nabestaande om samen met hen de avondwake voor te bereiden. De avondwake is een woord- en gebedsdienst

Zonder Eucharistieviering.

De contactpersoon van deze groep is:

Chris van Dinther, Lange Horst 11   Tel: 513232

 


WERKGROEP DOOPVOORBEREIDINGS

Heeft u een geboorte in uw gezin, dan is het wel fijn als de pastoor op de hoogte wordt gesteld. Dit kan door middel van een geboorte kaartje.

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u hiervoor een afspraak maken met pastoor Schols en met de doopvoor-

bereidingsgroep. Er wordt dan een datum gepland om samen de doop voor te bereiden.

 

 

Contactadressen

Mevr. J. v. Oosterhout  Kerkvonder 28 Ven-Zelderheide tel:  518027

Mevr. M. Geurts Vensestraat 62  Ven-Zelderheide tel: 513711

 

 


WERKGROEP COMMUNIEVOORBEREIDING

Verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van kinderen zijn

allereerst de ouders, daarnaast speelt de geloofsge-meenschap een belangrijke rol. De ouders worden betrokken in het communiegebeuren. Dit gebeurt samen met de ouders communievoorbereidingsgroep en pastoor Schols.

Mocht uw kind niet op de basisschool de Vonder zitten dan wordt u via het dorpsblad hierover geinformeerd.

 

Communievoorbereidingsgroep:

Mevr.M.de Groot Vensestraat 33   tel: 516813

Mevr.M. Geurts   Vensestraat 62   tel: 513711

 

 

7.      VRIJWILLIGERS

Het is voor iedereen duidelijk dat ook wij in onze parochie met

vrijwilligers werken. We willen allemaal de parochiegemeen-    schap in stand houden. Vooral omdat er steeds minder priesters zijn.

We willen onze kinderen graag dopen. De eerste H.Communie

zal toch plaats vinden in Ven-Zelderheide, je wilt toch trouwen in je eigen parochie?

En als er iemand in onze parochie sterft, wil die toch hier in

Ven-Zelderheide begraven kunnen worden!

 

Gelukkig heeft onze parochie een groep enthousiaste mensen die voortreffelijk werken. Maar …… er zijn er meer nodig.

Denk niet te gauw dat het niets voor u is. Alles kan geleerd worden. En u wordt daarbij geholpen. Informeer maar eens

bij de vrijwilligers, zij kunnen u het beste inlichten.

Als er een grote groep vrijwilligers is, hoeft ieder maar een klein beetje te doen. En dan blijft het leuk.

Veel parochianen zijn actief in een of meer van de vele werkgroepen.

U vindt hiervan een overzicht in deze gids.

Elk jaar wordt er  eind november begin december een

“Vrijwilligersavond” georganiseerd.

We willen met deze avond duidelijk laten zien hoe belangrijk de vrijwilligers zijn.

 

Het leven in onze parochie krijgt gestalte dankzij de inzet van velen.

 

8.      TARIEVEN DIENSTEN PER 1 JAN. 2010

 

 

Misstipendia     ( mis intentie )                                                              €    13,00

 

Uitvaart (niet deelnemer kerkbijdrage )                                               €   360,00

Avondwake zonder uitvaartdienst                                                         €   210,00                         

Koor en organist  bij uitvaart                                                                  €     70,00

Koor bij avondwake                                                                                 €     70,00                 

Begeleiding priester  crematorium met dienst vooraf                      €     50,00

Begeleiding priester crematorium zonder uitvaart                            €   295,00

 

Huwelijk                                                                    

Trouwen (niet deelnemen  kerkbijdrage )                                           €   360,00

Gemengd  koor bij huwelijk                                                                   €     70,00

Bloemen voor eigen rekening

Trouwkaars                                                                                               €     15,00

 

Jubileumdienst (niet deelnemer)             `                                          €    210,00

Doopkaars                                                                                                €    12,00                                                 

 

Kerkhof grafrechten;                                                                  

Grafrechten enkel/dubbelgraf voor 20 jaar                                        €    730,00

Idem voor deelnemer kerkbijdrage                                                     €    550,00

Urnengraf   20 jaar                                                                                  €    730,00

Idem voor deelnemer kerkbijdrage                                                     €    550,00

Verlenging grafrechten voor 10 jaar                                                    €    365,00

Verlenging  grafrechten urnengraf voor 10 jaar                                 €    365,00

 

Grafdelven;                                     via begrafenisonderneming

 

Norm voor de jaarlijkse bijdrage is 1% van het netto besteedbaar jaarinkomen.

Minimale bijdrage 2006 volgens Bisdom  € 96,00

 

1)       Indien minder wordt bijgedragen zal het kerkbestuur de gemiddelde bijdrage over de laatste 3 kalenderjaren vaststellen en het in rekening te brengen tarief bepalen.

 

2)   Deze kosten worden altijd in rekening gebracht.