Nieuws

logo stcaecilia

Het traditionele Kerstconcert van Harmonie St. Caecilia Ven-Zelderheide/Ottersum o.l.v Gert Verrydt wordt dit jaar uitgevoerd op zondag 23 december met een hernieuwde samenwerking met projectkoor Con Colore o.l.v. Harm Vullings. Het beloofd een sfeervolle en interessante  uitvoering te worden  waar de beide muziekverenigingen elk afzonderlijk maar ook gezamenlijk mooie muziek ten gehore zullen brengen.

Oorlog en Vrede
In 2019 en 2020 wordt op grootschalige wijze herdacht dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd en er een einde kwam aan de tweede wereldoorlog. 

We willen met dit thema van ons kerstconcert hierop vooruit lopen.  Dit jaar is het echter ook 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog werd beëindigd, dat op bijzondere wijze herdacht wordt. De harmonie heeft daarom o.a. gekozen voor het muziekstuk ‘In Flanders Fields’ vanRoger Derongé. Een zeer indrukwekkend muziekstuk waarin fragmenten muzikaal uitgebeeld worden over het strijdtoneel in Vlaanderen. Ook het muziekstuk ‘Terra Pacem’ (vrede voor de wereld) wordt uitgevoerd, dat de wens beschrijft van de mensheid voor een gezamenlijke wereldvrede.

Tijdens de uitvoering van deze nummers zullen stadsdichter Piet Tunnesen en zandkunstenaar Jack Knops het verhaal achter en de beelden bij de muziek verduidelijken.

Daarnaast spelen we natuurlijk ook kerstmuziek en voeren we een aantal prachtige muziekstukken samen met het projectkoor koor Con Colore uit om te zorgen voor genoeg contrast en afwisseling in het programma. 
Con Colore brengt sfeervolle liederen passend in de advents- en kersttijd in meerdere talen en voornamelijk a capella.

Het kerstfeest is het feest van de vrede. Maar ieder jaar vragen we ons tijdens dit feest af wat wij mensen er in de praktijk mee doen, en of we wel iets leren van de geschiedenis. Ook al is er in west Europa al 75 jaar vrede, op zo vele plaatsen in de wereld is strijd en oorlog de keiharde realiteit. Reden genoeg om er tijdens dit Kerstconcert bij stil te staan.

Het concert begint zondagmiddag 23 december om 13.00uur in de kapel van Landgoed Roepaen aan de kleefseweg in Ottersum. Zaal open vanaf 12.30u. Entree EUR 5,-- incl. koffie of thee.

Kerstconcert leerlingenorkest harmonie St.Caecilia
Zondag 16 december geeft het leerlingenorkest van harmonie St. Caecilia het kerstconcert om 11.00 uur in de zaal van het gemeenschapshuis de Uitkomst in Ven-Zelderheide. Het belooft weer een mooi concert te worden met prachtige muziek, mooie woorden en een goed doel. De leerlingen van ons orkest oefenen onder leiding van dirigent Harm Vullings al weken om deze dag mooie en stemmige kerstmuziek te kunnen laten horen. Ook de 1-ste en 2-de jaars blokfluitleerlingen treden deze morgen op. Iedereen is welkom en de entree is gratis. We mogen gezien ook de vorige jaren  rekenen op de komst van veel mensen. Een bijzonder woord van welkom aan de ouders, broers en zussen, grootouders en andere familieleden van onze leerlingen. Voor de muzikanten altijd een geweldige stimulans als zij weten dat er veel belangstelling is voor hun optreden.

Het goede doel
Traditie getrouw is er dit jaar ook weer aandacht voor het goede doel. Dit jaar is dat tijdens het concert van het leerlingenorkest en van het harmonieorkest voor het inrichten van de Huiskamer voor ouderen in Ottersum. Deze wordt bij Koos op het Raadhuisplein gerealiseerd.Het is de bedoeling dat naast een korte inleiding door een van de initiatiefnemers van de Huiskamer in de pauze een geldinzameling wordt georganiseerd.

Downloads

Dinsdag 11 september 2018 is op een goed bezochte bijeenkomst met ca 80 personen, waarbij ook een afvaardiging van B&W, de Gemeenteraad, Ambtenaren van de gemeente Gennep aanwezig waren, is het Dorpsontwikkelingsplan gepresenteerd.

Tijdens de bijeenkomst hebben diverse mensen reeds aangegeven mee te willen werken aan de deelthema’s welke toegelicht zijn. Hiervoor zullen de komende maanden startbijeenkomsten georganiseerd gaan worden.

Hier treft u zowel de presentatie alsook het DOP2.0 aan.

Tijdens  de open Monumentendagen (8 en 9 september 2018 – van 10 – 17 uur )  zal ,  behalve “de Smees” , ook  de kapel  in de Vensestraat te Ven-Zelderheide geopend en "bemenst" zijn. 

Er wordt een kort filmpje vertoond. Piet Tunessen draagt daarin een gedicht voor over o.m. de "Hertogin van Kleef" aangevuld met beelden van een - in passende kledij gestoken - nagespeelde "stranding en redding" van de koets.

De deuren van De Klok hebben we een paar weken geleden opengezet voor het publiek. Veel dorpsgenoten, en overige mensen hebben sindsdien de weg naar onze zaak gevonden, en het team van De Klok heeft kennis kunnen maken met de gasten.

Natuurlijk willen we de opening niet geruisloos voorbij laten gaan, en daarom houden we donderdagmiddag 13 september een klein feestje. De eerste honderd klanten krijgen een gratis bakje Bikkelsaus bij de bestelling. Voor de jonge gasten hebben we een leuke verrassing! 

Vanaf heden is het ook mogelijk bij ons te pinnen.

Tot ziens bij onze Grillroom Pizzeria Cafetaria!

Team De Klok.

Zondag 8 juli om 11.00 uur geeft, als afsluiting van het seizoen, het harmonieorkest o.l.v. Gert Verrydt en het leerlingenorkest o.l.v. Harm Vullings een zomerconcert in de tuin bij Jobs 4work. Bereikbaar via de Vensestraat tussen huisnummer 30 en 34. Het harmonieorkest en het leerlingenorkest spelen ook samen een aantal nummers. Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u luisteren naar allerlei soorten mooie zomerse harmoniemuziek. Na afloop van het concert is het nog gezellig napraten en kunt u alvast de snelintredende vakantie bespreken. We hopen natuurlijk op zomerse temperaturen zodat we er een gezellige happening van kunnen maken.

Het concert kan alleen doorgaan als de weesomstandigheden dit toelaten.

De harmonie hoopt u allen te zien die dag.

In de traditie om natuur en kunst met elkaar te verenigen start, in de tuinen van Heleno Kruiden, op 24 juni 2018 een expositie met werk van de keramist Piet Arts uit Ottersum.

De grote variatie in zijn keramisch werk maakt de expositie tot een spannend geheel. Zijn architectonische werken spreken tot de verbeelding. Daarnaast wordt je vrolijk van de dierenfiguren.

Zijn huidige werken baseert hij  op de schilderijen van Rembrandt van Rijn. De expositie blijft in de tuin aanwezig tot het laatste weekend van augustus. De geëxposeerde werken zijn voor de liefhebber te koop.

Heleno Kruiden
Kleefseweg 45
6599 AA Ven-Zelderheide
Tel.: +31 (0) 485 540260
www.helenokruiden.nl

De tuin is nu gesloten. Workshops kunnen wel gereserveerd worden.

Ook tijdens de  zomer van 2019 zullen er, vanaf het 1e weekend van juni,  allerlei extra activiteiten plaats vinden  in de tuin van Heleno Kruiden aan de Kleefseweg 45, Ven-Zelderheide.

Bescherming, waterberging en ruimtelijke kwaliteit
De Lob van Gennep is onderwerp van een onderzoek. De aanleiding hiervoor is dat een bijzondere situatie is gegroeid: het gebied is van origine onderdeel van het rivierbed. Tegelijkertijd is sprake van dijken die het gebied beschermen tegen hoogwater in de Maas.

Wat speelt er precies?

Het gebied van de Lob van Gennep - tussen Gennep, Ottersum, Milsbeek, Middelaar, Mook en de stuwwal - behoort van oudsher tot het rivierbed, omdat het van nature laag ligt. Tijdens extreem hoog water stroomde dit gebied van oorsprong onder. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 is het gebied beschermd met nooddijken. Deze nooddijken zijn in het kader van de Maaswerken versterkt. Voor de bescherming tegen hoogwater zijn inmiddels nieuwe normen voor hoogwaterbescherming van kracht, waardoor opnieuw dijkversterking nodig is. Tegelijkertijd is het gebied onderdeel van het rivierbed gebleven, omdat het nodig blijft als bergings-gebied voor water. Het gebied stroomt tijdens extreem hoogwater nog steeds in. Het combineren van de twee doelen waterberging en hoogwaterbescherming vormt een puzzel die al jaren voort-duurt. Hiermee is nog steeds onduidelijk wat er nu precies in het gebied moet gebeuren.

Feitenonderzoek

De ontstane situatie was aanleiding om een onderzoek te starten naar alle relevante feiten. Dit feitenonderzoek in de vorm van een MIRT-onderzoek is recent gestart. De vraag die centraal staat is hoe de doelen voor het gebied zijn te verbinden en verenigen: hoe is de Lob van Gennep te beschermen tegen hoogwater en kan deze tegelijkertijd ingezet blijven worden voor waterberging? Daaraan is een derde, belangrijk doel toegevoegd: hoe is dit zodanig te doen dat sprake is van versterking van de huidige kwaliteiten van het gebied en daarmee van de woonomgeving en de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied?

Wel kennis, geen besluit
Het feitenonderzoek naar de Lob van Gennep wordt voor de zomer van dit jaar afgerond. Er zijn geen besluiten over oplossingen aan de orde. Op grond van het onderzoek wordt besloten over een even-tueel vervolg. Als er bij de deelnemende organisaties voldoende draagvlak is, gaat dit bijvoorbeeld gebeuren in de vorm van een zogenaamde MIRT-verkenning. Onderdeel van deze verkenningsfase is om daadwerkelijk tot oplossingen te komen. Dat is ook het moment voor een uitgebreide consultatie van en dialoog met belanghebbenden, onder wie bewoners van het gebied.

Het onderzoek naar de Lob van Gennep is een initiatief en samenwerking van 12 partijen: Rijk, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschappen Limburg, Aa en Maas en Rivierenland en gemeenten Gennep, Mook en Middelaar, Boxmeer en Cuijk. Het belang van dit onderzoek wordt door al deze 12 partijen onderschreven.

Het districtsbestuur “Kreis Kleve “ heeft - op 30 maart 2017 - de aanvraag van ABO Wind afgewezen voor de bouw en exploitatie van de 12 grote windturbines langs de Kartenspielerweg in het Reichswald. Dit is een belangrijke stap op weg naar het behoud van het bos. Dit besluit betekent nog niet dat alle gevaar geweken is. Aan de ene kant kan ABO Wind, binnen een periode van vier weken, bij het “Verwaltungsgericht” in Düsseldorf bezwaar aantekenen, deze zouden de beslissing van de vergunningverlenende instantie moeten toetsen. Aan de andere kant, is de indiening van een nieuwe aanvraag – door ABO Wind - denkbaar. Tenminste ingeval het regionale ontwerpbestemmingsplan voor het Reichswald niet drastisch gewijzigd wordt, terzake van windenergie-opwekking in het Reichswald of naaste omgeving. Dit ontwerpbesluit ligt voor bij de “Regionalrat – Düsseldorf”. De algemene doelstelling blijft dus: een regionaal plan dat bevestigt wat het bos nu is: een ecologisch en cultureel waardevol recreatief bos! Dus geen wind-industrieel gebied! In ieder geval moet de afwijzing van de bouwaanvraag door “Kreis Kleve” de verantwoordelijke politici en de ambtenaren, die het ontwerpbesluit hebben opgesteld, te denken geven over deze afwijzing. U kunt alles - in PDF-formaat – teruglezen op de site van Kreis Kleve. Klik op de volgende link ...>>>De Duits-Nederlandse vereniging Tegenwind in het Reichswald is een petitie gestart tegen de komst van twaalf 200 meter hoge windturbines in het Duitse Reichswald, vlak langs de grens met Nederland, bij Groesbeek, Gennep en Nijmegen.

De projectontwikkelaar, bosbeheerder Wald und Holtz en de gemeente Kranenburg willen uiterlijk eind 2016 starten met de bouw. Daarvoor moet in het Reichswald maar liefst 10 hectare bos gekapt worden, zo’n twaalf voetbalvelden. Het Reichswald is het grootste aaneengesloten bosgebied in de wijde regio, gelegen op een bijzondere gletscherstuwwal.

De aanleg van de gigantische turbines  - de grootste op land, elk groter dan de Euromast - zal het Reichswald een zware klap toebrengen en het leefgebied van veel mensen en dieren aantasten. En dan hebben we het nog niet over de schade aan het unieke landschap, de locale economie en de toeristische sector, alsmede de geluidsoverlast die de turbines de omwonenden gaan geven en het bedenkelijke verdienmodel, dat zwaar op subsidie leunt.

De vereniging, met een groeiend aantal sympathisanten, verzoekt in de petitie de omliggende gemeenten, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, de Nederlandse regering en de EU “zich duidelijk uit te spreken tegen de aanleg van het windpark in het Reichswald en al het mogelijke te doen om dit te verhinderen”.

De vereniging Tegenwind in het Reichswald roept iedereen uit de weide omgeving, bewoners, ondernemers, toeristen en natuurliefhebbers op om de petitie te tekenen: tegenwindreichswald.petities.nl.

Afgelopen zaterdag 21 februari hebben we de eerste succesvolle snoeidag gehad. 
Er zijn in samenwerking met het IKL 3 hoogstam fruitboomgaarden opgeknapt en gesnoeid. De boomgaarden liggen er weer tiptop bij!
 
Zaterdag 28 februari zal de 2e snoeidag plaatsvinden.

snoeicursus2Daar is hij dan, Erik Thijssen de nieuwe prins 2015 van de Waldkrekels! Prins Erik I had een geweldige avond samen met zijn prinses Dagmar Heldens en kinderen Geertje en Bas. Met ondersteuning van zijn adjudanten Marcel Schouten, alias ut Mikske, en René Hiep, alias d'n Keijeloog zal hij het komende seizoen voorop lopen. Voor het lezen van de proclamatie klik hier>>>...

Zien leus vür dizze Carnaval zal zien;
Vurig als een Brandweerman,  Dorstig als een Vense Boy,  Dan wordt de Carnaval super mojj.

Op vrijdag 16 januari is in de Uitkomst het jeugdprinsenbal geweest. Tijdens deze zeer gezellige avond werd de nieuwe heerser over de jeugd van de Spiekers, beschermheer van alle Spiekers en Spiekerinnekes, bekend gemaakt. Jeugdprins Piet den Twèdde! Mijn Lijfspreuk voor deze dagen: Hoi, hoi, hoi, carnaval is Moi! Voor het lezen van de proclamatie klik hier>>>...

Er nemen 13 enthousiaste cursisten deel. Tijdens de cursus komt het complete onderhoud van hoogstamboomgaarden aan de orde.

- biologie van hoogstamfruitbomen

- verzorging van hoogstamfruitbomen
- achterstallige snoei bij oude bomen
- jaarlijkse snoei van oude bomen
- vormsnoei van jonge bomen
- aanleg van nieuwe boomgaarden
- biologische bestrijding van ziekten

Inmiddels hebben er 2 van de 4 bijeenkomsten plaatsgevonden en afgelopen
zaterdagmiddag is de opgedane kennis in de praktijk toegepast.

 

Nadat het jaren tamelijk goed gegaan is er de laatste maanden weer aanzienlijke overlast intensief van het zandautoverkeer Kleefseweg (N291) en verder in de gemeente. De Dorpsraad heeft dit diverse malen ter berde gebracht bij de gemeente in diverse gesprekken met wethouder Jan Welles. Inmiddles hebben medewerkers van de provincie metingen gedaan op de Kleefseweg. Zij schrokken van hun waarnemeningen en niet alleen van de trillingen die veroorzaakt worden.

- ieder uur rijden hier +/- 25 zandvrachtwagens (vol) en +/- 25 zandvrachtwagens (leeg) ; totaal dus 50 per uur over de Kleefseweg. Dat zijn er dus +/- 400 per dag!!!

·         Er kan met zekerheid gezegd worden dat de max. snelheid van 50 km per uur overschreden wordt; zeker voor de wagens die leeg zijn.

Na het gesprek op 3 oktober 2014 hebben we een interview gehad met de wethouder.

embed video plugin powered by Union Development

’Groei door innovatie’’  is de diepgewortelde ambitie van DSV zaden. Op zaterdag 14 juni presenteerde men de nieuwe bedrijfsnaam, met nieuwe producten en concepten. Een excursiewagen nam u mee over het prachtige Landgoed Zelder en was er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het magazijn en in de kas waar u vriendelijk te woord werd gestaan door één van de werknemers. Voor foto's klikt u hier...>>>

Voor meer informatie over DSV Zaden Nederland gaat u naar www.dsv-zaden.nl

 

Afgelopen pinksterweekend was het weer kermis in Ven-Zelderheide! 
De zaterdagavond zijn we gestart met en gezellige dorpsbarbecue in Beierse stijl, georganiseerd door Harmonie St. Caecilia op het kermisterrein. Zondagmiddag was er voor één keer een heuse drive-in bioscoop in de autoscootertent. Deze was gratis en de kinderen kregen popcorn. 

De maandag hebben we afgesloten met een concert van het leerlingenorkest van Harmonie St. Caecilia o.l.v. Harm Vullings in de autoscootertent. Onder het genot van koffie, thee met een lekker stukje cake of een drankje kon men genieten van de mooie muziek. Het was een geslaagd kermis weekend met mooi weer!

 

Dorpsraad Ven-Zelderheide (werkgroep Kern Ven-Zelderheide) nodigt de inwoners van ‘t Ven uit voor de presentatie “Kern Ven-Zelderheide” op dinsdag 29 oktober in de Uitkomst, aanvang 20.00 uur.

In het Dorpsontwikkelingsplan uit 2007 is opgenomen dat wij in Ven-Zelderheide geen echt dorpshart hebben, hier is echter wel de ruimte voor in de breedste zin van het woord. Om een invulling te geven aan een echt Dorpshart is een breed draagvlak nodig van de inwoners/gebruikers. Vanuit deze invalshoek is in 2012 een werkgroep Kern Ven-Zelderheide opgericht die met dit thema aan de slag is gegaan. De gemeente Gennep is hier ook bij betrokken. Gezamenlijk hebben wij een stageopdracht geformuleerd voor de universiteit van Nijmegen. Boudewijn Idema is hiermee vanaf juni 2013 aan de slag gegaan. Hij heeft een inventarisatie van het gebied gemaakt en diverse mensen gesproken die nauw betrokken zijn met de omgeving van de kerk en school. Daarna is er een groot opgezette enquête gehouden onder de inwoners van Ven-Zelderheide, met een respons van meer dan 150 geretourneerde enquêtes. Het resultaat van deze opdracht is verpakt in een prachtige presentatie van mogelijkheden rondom omgeving “De Kerkvonder”.  

Veel mogelijkheden met betrekking tot de inrichting van een goed leefbaar Dorpshart komen hierin aan bod, zoals een evenemententerrein/parkeervoorziening/kermisterrein, natuurtuin/park, herbestemming van de Kerk/multifunctioneel centrum, brede school, speeltuin en woningbouw. Voor de hele presentatie "Hart van Ven-Zelderheide" op 20 oktober 2013 klik hier...>>>

Iedereen is van harte welkom zowel jong als oud om samen de uitdaging aan te gaan en “een leefbaar Ven-Zelderheide verder uit te bouwen”.

 

VEN-ZELDERHEIDE - Dankjewel! Dat riepen de dankbare leerlingen van de Vense basisschool De Vonder donderdagmiddag in koor. Zij bedankten de Dorpsraad Ven-Zelderheide en de gemeente Gennep voor de uitbreiding van de speelvoorzieningen rond hun school aan de Kerkvonder. 

 

dsc-3029 

Het hek naar de vernieuwde speeltuin wordt geopend

 


Nadat de afgelopen jaren al de nodige speeltoestellen op het schoolplein van De Vonder geplaatst werden, richtte de Dorpsraad Ven-Zelderheide zich dit jaar op uitbreiding van de voorzieningen op het aangrenzende perceel aan de Kerkvonder, naast de basisschool. 
“We mogen bij de gemeente jaarlijks een subsidie van 1500 euro aanvragen voor een project in het dorp”, zegt Twan Haasen, secretaris van de dorpsraad, “dit jaar is dat geld besteed aan de speelvoorzieningen bij de school.” 

 

dsc-3032 

Het hek naar de vernieuwde speeltuin wordt geopend

 


Van dat geld, en een onderhoudsbudget van de gemeente Gennep werden een wip, voetbalgoals, en een pingpongtafel aangeschaft. Daarnaast is een poort in de heg geplaatst werd de speeltuin omheind en is verharding van het terrein aangebracht.. “De werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd”, zegt Twan Haasen, die vervolgens wethouder Ed Vandermeulen vroeg om ondersteuning bij eventuele vervanging van defecte toestellen. “Door bezuinigingen is daarvoor helaas geen geld”, liet de wethouder weten, “maar ik raad aan samen te werken. Samen bereik je meer, en bovendien bespaar je op de kosten.” 

 

dsc-3035 

Schooldirectrice Janneke Folker en Twan Haasen op de wip

 


Na de officiële woorden werd de vernieuwde speeltuin geopend. Via het splinternieuwe hek, trok het gezelschap naar de wip. Die werd door schooldirectrice Janneke Folker en dorpsraadsecretaris Twan Haasen officieel in gebruik genomen.

 

dsc-3049 

De wethouder en dorpsraadsecretaris tonen de tekeningen

 

Voor meer foto's klik hier>>>

 

 

Hallo ik ben Marieke en op school hebben wij in 2013 met alle derde klassen een project mee mogen doen, genaamd 'Cross Your Borders'. Dit werd georganiseerd door een grote groep jongeren die zich allemaal inzetten voor ontwikkelingslanden. Ze waren allemaal erg enthausiast en hebben mij ruim aangespoord tot deze actie. Aan het einde van dit project kregen we een leuke presentatie over de organisatie 'Worldmapping'.

 

Hieruit bleek dat jongeren tussen de 14 en de 18 jaar zich kunnen opgeven voor excursies naar bijvoorbeeld Cambodja of ... Malawi! Dit leek mij echt super gaaf! Je gaat dan 17 dagen lang naar het door jou gekozen ontwikkelingsland toe om daar te helpen met bijvoorbeeld scholen of waterpompen bouwen, maar je kan er ook een dag lang lesgeven of met een plaatselijke bewoner mee lopen of bijvoorbeeld een voetbalteam coachen. Ik ga van 26 juli 2014 tot en met 10 augustus helpen in Malawi, maar ik kan dit natuurlijk niet alleen... Het is de bedoeling dat ik voor die tijd een flink bedrag bij elkaar zie te krijgen. Hiervoor ga ik natuurlijk kei hard actie voeren! Lees meer op:  http://mariekenaarmalawi-nl.webnode.nl/ 

 

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Gennep op 17 juni a.s. staat
een groot aantal onderwerpen op de agenda. De lokale omroep NIMA TV zendt
deze vergadering live uit van 20.00 tot 23.30 uur op kanaal 44 van Ziggo.
De raadsleden zullen onder meer een besluit nemen over de rondweg om Milsbeek.
Daarnaast wordt hen gevraagd in te stemmen met het verlenen van medewerking aan de
zandwinning door Teunesen Zand en Grint B.V. en de herinrichting van het gebied
Koningsven-De Diepen.
Andere onderwerpen waarover op 17 juni wordt gesproken zijn onder meer het
bestemmingsplan Bedrijventerrein Hoogveld-De Groote Heeze, de begroting van
Intos en de uitvoering van de Regiovisie Bergen, Gennep en Mook en Middelaar.

Subcategorieën

Hierin komt al het laatste nieuws te staan